نور مصنوعی برای رشد گیاهان یکی از چالش های اصلی در استفاده از برخی گیاهان برای فضای داخلی است، در این مقاله راهکارهای علمی برای حل این چالش ارائه می کنیم.

 

چرخه رشد گیاهان و تاثیر نور بر این چرخه

فرآیند فتوسنتز که تامین کننده مواد غذایی و انرژی برای رشد گیاه است به واسطه وجود سبزینه یا کلروفیل  و با جذب نور صورت می پذیرد. تاثیرات نور بر روی گیاه وابستگی مستقیمی به خصوصیات آن نظیر شدت (مقدار فتون یا انرژی تابشی جذب شده)، مدت زمان تابش، کیفیت نور ( از نظر ترکیب طیفی) و جهت تابش آن ( از نظر موقعیت نسبی منبع نور و درجه پراکندگی ) دارد. نور برای گیاهان سبز هم منبع انرژی و هم منبع اطلاعات است. در پروسه فتوسنتز نور به عنوان منبع انرژی برای گیاه تعریف می شود و در عین حال حاوی اطلاعاتی در مورد طول دوره شب و روز و جهت تابش و مقدار و کیفیت نور می باشد. در حقیقت حساسیت گیاهان نسبت به نور به مانند نوعی حس بینایی نسبت به محیط عمل می کند که البته با بینایی سایر موجودات زنده متفاوت است.

 • تاثیر شدت نور و جهت و مدت زمان تابش بر چرخه رشد گیاه

مقدار انرژی نورانی دریافتی توسط گیاه که ارتباط مستقیمی با میزان فتوسنتز انجام شده دارد به پارامترهایی نظیر شدت و مدت زمان تابش و جهت آن وابسته است. میزان انرژی دریافتی گیاه بسته به میزان دریافت بسته های کوانتومی نور یا همان فتون ها است. مقدار انرژی هر فتون به طول موج آن بستگی دارد. بر این اساس، معیارهای اندازه گیری انرژی دریافتی توسط گیاه که در فتوسنتز تاثیرگذار هستند چه برای نور طبیعی و چه برای منابع نور مصنوعی به صورت پارامترهای مشخص شده در جدول زیر معرفی می شوند. مقادیر فتون دریافتی بر اساس میکرو مول اندازه گیری می شوند.

 

واحد توصیف پارامتر
µmol
(میکرو مول)
مقدار مول فتونهای موجود در انرژی تابشی در محدوده طول موجهای 400 تا 700 نانومترکه ساطع می شود یا به بیان دیگر کل فتونهای ساطع شده توسط منبع نور در محدوده طول موج اشاره شده PAR
(Photosynthetic Active Radiation)
µmol.s^(-1)
(میکرو مول بر ثانیه)
تعداد کل مول فتونهای ساطع شده از منبع نور در هر ثانیه در محدوده طول موج 400 تا 700 نانومتر یا به بیان دیگر مقدار PAR ساطع شده توسط منبع نور در هر ثانیه PPF
(Photosynthetic Photon Flux)
µmol.s^(-1).m^(-2)
(میکرو مول بر ثانیه بر متر مربع)
تعداد کل مول فتونهای ساطع شده از منبع نور در هر ثانیه در محدوده طول موج 400 تا 700 نانومتر در هر متر مربع یا به بیان دیگر مقدار PPF در هر متر مربع PPFD
(Photosynthetic Photon Flux Density)
µmol.m^(-2).d^(-1)
(میکرو مول بر متر مربع در دوره یکروزه)
تعداد کل مول فتونهایی که در هر متر مربع در محدوده طول موج 400 تا 700 نانومتر در هر دوره نوری روزانه توسط گیاه جذب می شود. DLI
(Daily Light Integral)

 

با توجه به اینکه بیشتر حجم فتوسنتز در گیاه در طول موجهای 400  تا 700 نانومتر صورت می پذیرد، معیارهای ارایه شده در جدول فوق در این محدوده طول موج مورد بررسی قرار می گیرند. نکته قابل ذکر این است که، با توجه به اینکه با کاهش طول موج در طیف مریی انرژی فتونها افزایش پیدا می کند، برای مقدار مشخصی از سطح انرژی، تعداد فتونهای دریافتی توسط گیاه در طول موجهای کوتاهتر نسبت به طول موجهای بالاتر، کمتر است. همین افزایش انرژی فتونها با کاهش طول موج سبب می شود که در طول موجهای کمتر از نور بنفش (UV) سطح انرژی فتونها به حدی برسد که به بافت گیاه آسیب برساند و در طول موجهای بیشتر از نور قرمز (IR) سطح پایین انرژی فتون باعث تحریک کلروفیل نمی شود و عمده انرژی به حرارت تبدیل می گردد.

برای محاسبه شار خروجی یک منبع نور تامین کننده انرژی گیاه، نیاز به تبدیل معیارهای ذکر شده به معیارهای متداول روشنایی می باشد. اگر معیار PPFD را به عنوان شدت روشنایی مورد نیاز برای گیاه در نظر بگیریم با استفاده از روابط مشخصی می توان ضرایبی برای تبدیل آن به واحد  شدت روشنایی (Lux) یافت.

مجموع مقادیر PPF در برای هر طول موج در طیف طول موج 400 تا 700 نانومتر مشخص کننده مجموع PPF حاصل از یک منبع روشنایی خاص است و از این طریق می توان با در نظر گرفتن شدت روشنایی در هر متر مربع ناشی از یک منبع نوری و تبدیل PPF به PPFD به ضریب تبدیل برای آن منبع رسید. بدین صورت انتخاب منبع روشنایی مورد نیاز با توجه به نیاز گیاه مورد نظر امکان پذیر می باشد.

در یک تقسیم بندی کلی گیاهان از نظر شدت روشنایی مورد نیاز برای فتوسنتز به 4 دسته تقسیم می شوند:

 • گیاهانی که حداقل به شدت روشنایی 10760 لوکس نیاز دارند
 • گیاهانی که حداقل به شدت روشنایی 2150 لوکس نیاز دارند
 • گیاهانی که به شدت روشنایی 807 تا 2150 لوکس نیاز دارند
 • گیاهانی که به شدت روشنایی 270 تا 807 لوکس نیاز دارند

نکته قابل توجه این است که با افزایش سن گیاه، میزان نور مورد نیاز آن نیز افزایش پیدا می کند.در واقع با پیرتر شدن گیاه توانایی آن در جذب فتونها کاهش می یابد و لذا برای جبران این کمبود، گیاه به شدت نور بیشتری نیاز خواهد داشت. با توجه به دسته بندی فوق و این واقعیت که در صورت بیشتر بودن شدت نور از میزان مورد نیاز برای گیاه، مقدار اضافی فتونها توسط گیاه جذب نمی شود و عملا تاثیری در فتوسنتز ندارد، در هرترکیب متفاوت از گیاهان در دیوار سبز باید حداقل مقدار روشنایی مورد نیاز برای گیاهانی که به شدت روشنایی بیشتر نیاز دارند، تامین گردد.

از دیگر عوامل موثر بر رشد گیاه طول زمان روز و شب یا طول دوره تابش بر گیاه است.بیشتر گیاهان معمولا به طول دوره تابش نور عکس العمل نشان می دهند. این عکس العمل به ویژه در روند گلدهی گیاهان تزیینی (مانند بسیاری از گیاهان دیوار سبز) نمود پیدا می کند.در یک دسته بندی کلی گیاهان از نظر طول زمان شب و روز مورد نیاز به 3 دسته اصلی زیر تقسیم می شوند:

 • گیاهان روز بلند یا شب کوتاه: این دسته گیاهان حداقل 14-10ساعت برای گلدهی نیاز دارند
 • گیاهان روز کوتاه یا شب بلند: با افزایش طول روز این گیاهان فقط رشد رویشی نموده و به مرحله گلدهی نمی رسند. این گیاهان به طول روز کمتر از 12ساعت نیاز دارند.
 • گیاهان بی تفاوت یا خنثی: این دسته شامل گیاهانی هستند که در مقابل تغییرات شبانه روز از خود واکنش نشان نمی دهند.

گیاهان مورد استفاده  می توانند از هر سه دسته باشند ولی در انتخاب گیاهان باید دقت لازم به عمل آید تا در حد امکان جزو دسته های مشابه باشند. حداقل مقدار تابش مورد نیاز روزانه بر اساس پارامتر DLI مشخص می شود. مقدار DLI در فضای آزاد بین 5 تا 60 مول بر هر متر مربع بر اساس موقعیت جغرافیایی و فصول سال متغیر است.در مجموع این مقدار برای رشد گیاهان روزبلند حداقل 10 مول بر متر مربع و برای رشد گیاهان روزکوتاه حداقل 4 مول بر متر مربع است که باید در طراحی سیستم روشنایی مورد توجه قرار بگیرد.

 

تاثیر طیف نور تابشی بر چرخه رشد گیاه (تحلیل طیفی)

طیف روشنایی مریی

به طور کلی گیرنده های نوری موجود در گیاهان که تغییرات نور را احساس می کنند به سه گروه تقسیم بندی می شوند:

 • فیتوکرومها که بیشترین حساسیت را به طول موجهای 660 نانومتر (سرخ) تا 730 نانومتر (فرو سرخ) دارند.
 • گیرنده های دارای بیشترین حساسیت به طول موجهای 315 تا 450 نانومتر (آبی/UV-A)
 • گیرنده های دارای بیشترین حساسیت به طول موجهای 280 تا 315 نانومتر( UV-B)

همانطور که اشاره شد فرآیند فتوسنتز در گیاه به واسطه وجود رنگدانه یا کلروفیل انجام می شود کلروفیل موجود در بیشتر گیاهان شامل دو گونه کلروفیل اصلی(chlorophyll A) و کلروفیل فرعی (chlorophyll B) می باشد که بیشتر حجم فعالیت آنها در طول موجهای خاصی  صورت می پذیرد . تشخیص این طول موجها توسط گیرنده های نوری موجود در گیاه انجام می شود. به طور کلی طول موجهای مختلف نور تاثیرات مختلفی بر گیاه دارد که پاره ای از این تاثیرات در جدول زیر قابل مشاهده است.

نمودار فعالیت کلروفیلهای A,B در طیف طول موج مریی

 

طول موج(nm) تاثیر بر گیاه
280-200 باعث وارد شدن آسیب جدی به بافت گیاه می شود
315-280 توسط گیرنده های نوع c حس می شود و باعث آسیب به گیاه می شود که اثرات ثانویه آن تغییر رنگ گیاه است
380-315 باعث آسیب به گیاه نمی شود اما تاثیری در رشد آن نیز ندارد
400-380 آغاز طیف نور مریی که توسط گیرنده های نوع b احساس می شود و باعث فعال شدن کلروفیل در جذب فتون و شروع فتوسنتز می گردد.
520-400 حداکثر جذب فتون توسط کلروفیلهای نوع aوb و در نتیجه انجام فتوسنتز با بیشترین حجم توسط گیاه.
610-520 با وجود به حداقل رسیدن جذب فتون توسط کلروفیل، فتوسنتز با حجم کم ادامه می یابد.
700-610 توسط فیتوکرومها احساس می شود و در پی آن یک افزایش حداکثری در جذب فتون و در نتیجه آن افزایش حداکثری در حجم فتوسنتز اتفاق می افتد.فرآیند جوانه زنی و گل دهی گیاه در این طیف طول موج آغاز می شود.
1000-700 در ابتدای طیف جذب فتون توسط کلروفیل مجددا به حداقل می رسد. در انتهای طیف با افزایش تابش فروسرخ فرآیند گل دهی و جوانه زنی متوقف می شود.
بالاتر از 1000 فتوسنتز به طور کامل متوقف می شود و کل انرژی دریافتی به حرارت تبدیل می شود.

 

با توجه به موارد ذکر شده فعالیت گیاه در دو بخش از طیف طول موج یعنی طول موج های نزدیک به رنگ قرمز و آبی بیشتر از بقیه بخشهای طول موج است. در طول موج های نزدیک به طول موج آبی که توسط گیرنده های نوع b در گیاه حس می شود با افزایش PAR دریافتی و سیگنالی که از سوی گیرنده های نوع b ارسال می شود، رشد شاخ و برگ گیاه افزایش می یابد. همچنین در طول موج های نزدیک به قرمز که توسط فیتوکرومها حس می شوند با افزایش مجدد PAR دریافتی و سیگنال ارسالی از طرف گیرنده های فیتوکروم، فرآیند جوانه زنی و گلدهی گیاه آغاز می شود. مورد قابل توجه دیگر این است که در طول موج های نزدیک به نور سبز مقدار PAR دریافتی توسط گیاه به حداقل می رسد.این پدیده سبب می شود که مقدار رشد گیاه در این حالت به حداقل برسد. نمودار میزان PAR دریافتی توسط  گیاه و مراحل رشد آن در طول موج های مختلف نور مریی در تصویر قابل مشاهده است.این نمودار طیف فعالیت فتوسنتز یا به طور خلاصه PAS نامیده می شود.

نمودار میزان PAR دریافتی و مراحل رشد گیاه در طول موجهای مختلف نور مریی

 

16 comments

Leave a comment